OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest ART & OTHERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 lok. 131, 00-074 Warszawa, zarejestrowana pod numerem 0000857716 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-283-44-92, REGON: 386948702.

2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą:

  • Poczty tradycyjnej (adres: ul. Trębacka 4 lok. 131, 00-074 Warszawa);
  • Poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@stronaw24.pl).

II. Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane w okresie wynikającym z przepisów prawa, a także w czasie, w którym można wnieść pozew lub reklamację. Dane, które przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać do momentu, w którym nie zgłosisz swojego sprzeciwu w tym zakresie.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • Niezbędnym do zawarcia umowy w związku z Twoim zainteresowaniem ofertą (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Ewentualnego dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Oferowania produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego;
  • Automatycznego profilowania.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane możemy przekazywać:

  • Podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa, mogą żądać przekazania tych danych.
  • Osobom upoważnionym przez Administratora, w tym w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  • Podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
  • Innym odbiorcom, w tym między innymi kancelariom prawnym, firmom kurierskim, firmom windykacyjnym, ubezpieczycielom czy też podmiotowi obsługującemu księgowość.

V. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługuje Ci prawo:

1) dostępu do treści Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora danych, które Cię dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-4, należy skontaktować się z Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w rozdziale „I. Administrator Danych Osobowych”.